Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.theoria.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Verkoper

Theoria nv heeft haar maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0439.708.819 . Contacteer ons via email info@theoria.be.

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en Aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar.

5. Prijzen

Alle prijzen worden vermeld in Euro’s (€), inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. Theoria behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6. Verzending en levering.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen de een tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Theoria werkt voor de verzending samen met Bpost. Bij verzending ontvangt de klant een track and trace code om het pakket te blijven volgen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Theoria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van BPost. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van het pakket, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van de unieke track and trace code. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld via info@theoria.be, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenverkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

11. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs, zoals bijvoorbeeld email, back-ups, …

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. Toepasselijk Recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Theoria, de verkoper, worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.